Obraz z kolekcji TAAC Solutions "Niebieski" Jacek Żwiryn 2011

Estoński CIT

Estoński CIT

Jedną z możliwych form opodatkowania działalności prowadzonej w formie spółki jest opodatkowanie ryczałtem, tzw. estońskim CITem.

 

Preferencyjna forma opodatkowania skierowana jest do spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych oraz prostych spółek akcyjnych, których wspólnikami, udziałowcami i akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne.

 

Podmioty te muszą spełniać także inne warunki przewidziane ustawą, należy jednak mieć na względzie, że warunki zostały istotnie złagodzone w porównaniu do pierwotnego kształtu przepisów  regulujących estoński CIT.

 

Jedną z korzyści płynących z wyboru tej formy opodatkowania jest opodatkowanie spółki podatkiem dochodowym od osób prawnych dopiero w momencie wypłaty zysków przez wspólników. W trakcie roku podatkowego nie uiszcza się zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, tak jak w przypadku opodatkowania CIT na zasadach ogólnych.

 

Ponadto zmniejsza się efektywne obciążenie podatkowe. Po wyborze estońskiego CIT mały podatnik zapłaci łącznie (CIT i PIT) 20% podatku dochodowego od wypłaconych zysków (zamiast około 26% na zasadach ogólnych). Duży podatnik zapłaci natomiast łącznie (CIT i PIT) 25% (zamiast około 34% na zasadach ogólnych) podatku dochodowego od wypłaconych zysków.

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem szczegółowych informacji dotyczących korzyści płynących z opodatkowania estońskim CIT lub wdrożeniem tego modelu w swojej spółce, zapraszamy do kontaktu.

 

TAAC Solutions oferuje kompleksowe wsparcie w procesie wdrożenia Estońskiego CITu u Klienta, w tym w szczególności:

1)    Analizę czy podatnik spełnia warunki niezbędne do wyboru tej formy opodatkowania;

2)    Wsparcie w dążeniu do spełnienia warunków formalnych, w tym w szczególności w zakresie zmiany struktury udziałowej bądź zmiany formy prawnej;

3)    Pomoc w procesie przygotowania korekty wstępnej;

4)    Rozpoznanie i zabezpieczenie ryzyk podatkowych związanych z wdrożeniem Estońskiego CITu (np. poprzez wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej);

5)    Wsparcie w zakresie realizacji obowiązków podatkowych w ramach Estońskiego CITu, w tym składanie stosownych oświadczeń;

6)    Bieżące doradztwo dotyczące świadczeń wypłacanych na rzecz wspólników, udziałowców i osób powiązanych z nimi w kontekście wystąpienia ukrytych zysków i ryzyk z tym związanych.

Zobacz także
6 września 2021

Jak założyć spółkę w Szwajcarii i rozliczyć ją pod względem podatkowym?

Rodzaje spółek Przepisy szwajcarskiego Prawa Zobowiązań (Obligationenrecht) przewidują dwa rodzaje spółek –  nieposiadające osobowości prawnej, w których co do zasady odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą całym swoim majątkiem wspólnicy, oraz posiadające osobowość prawną spółki kapitałowe, których odpowiedzialność za zobowiązania ograniczona jest, co do zasady, do wysokości majątku spółki. Spółkami osobowymi zgodnie z przepisami szwajcarskiego Prawa Zobowiązań są: prosta spółka (einfache Gesellschaft) – związek prawny dwóch […]

Czytaj więcej
31 sierpnia 2021

Regulacje antyrajowe

od 1 stycznia 2021 r. ustawą z dnia 28.11. 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123) zostały uchwalone zmiany w przepisach dotyczących sporządzania dokumentacji cen transferowych, wprowadzające tzw. regulacje antyrajowe. Dla przypomnienia obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych co do zasady obowiązuje dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość (po dokonaniu stosownych odliczeń), przekracza w roku podatkowym następujące progi dokumentacyjne (art. 11k ust. 2 ustawy […]

Czytaj więcej
9 października 2020

REWOLUCJA W ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH NA POTRZEBY VAT

Od dnia 1 października 2020 r. obowiązują istotne zmiany w zakresie raportowania transakcji w podatku od towarów i usług (wprowadzone ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw, Dz. U. poz. 1520, ze zm.). Na mocy wyżej powołanej ustawy podatnicy VAT mogą zapomnieć o wysyłaniu standardowej deklaracji VAT-7/ VAT-7K. Pozycje z deklaracji zostaną przeniesione do tzw. nowego pliku JPK_VDEK, który w swoim założeniu będzie […]

Czytaj więcej