Obraz z kolekcji TAAC Solutions "Niebieski" Jacek Żwiryn 2011

Obecne ograniczenia wjazdowe w Szwajcarii

Obecne ograniczenia wjazdowe w Szwajcarii mające na celu zwalczanie rozprzestrzeniania się COVID -19
Obecne ograniczenia wjazdowe w Szwajcarii

W związku z przyjęciem przez Szwajcarską Radę Federalną środków mających na celu zwalczanie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (koronaawirusa) oraz ochronę ludności w Szwajcarii, obecnie obowiązują następujące zasady:

Wszystkie powiadomienia muszą być dokonywane od pierwszego dnia działalności, niezależnie od sektora lub branży, której dotyczą.

Zasadniczo dopuszczalne są jedynie działania, które odpowiadają dominującemu interesowi publicznemu w rozumieniu COVID-19 Rozporządzenia 2, takie jak:

 • Wizyta w przypadku śmierci członka bliskiej rodziny mieszkającego w Szwajcarii;

 • Kontynuacja koniecznej opieki medycznej rozpoczętej w Szwajcarii lub za granicą;

 • Powrót do Szwajcarii z poprzedniego miejsca zamieszkania za granicą obywatela szwajcarskiego wraz z obcego pochodzenia małżonkiem i małoletnim dzieckiem (dziećmi);

 • Pilne oficjalne wizyty w ramach wypełniania międzynarodowych zobowiązań;

 • Wjazd członków załogi publicznych środków transportu (koleje, autobusy, tramwaje, loty regularne i czarterowe) oraz członków załogi lotów towarowych, roboczych i pogotowia ratunkowego, lotów w celach konserwacyjnych i prywatnych (loty służbowe i ogólne) w celu przewozu osób uprawnionych do wjazdu; kierowców prywatnych szkół;

 • Opieka nad chorymi, starszymi lub niepełnoletnimi członkami rodziny, niezależnie od stopnia pokrewieństwa;

 • Korzystanie z prawa do odwiedzin dzieci i osoby im towarzyszącej, regulowanego przez prawo cywilne, obejmuje również wjazd dziecka do Szwajcarii;

 • Odwiedzanie rodziny nuklearnej (małżonków, zarejestrowanych partnerów i nieletnich dzieci). Jest to również możliwe w przypadku członków rodzin nuklearnych z państw UE/EFTA, którzy przebywają w Szwajcarii w celu podjęcia pracy tymczasowej (mianowicie pracowników sezonowych, asystentów rolniczych).

 • Uczestnictwo w spotkaniach biznesowych w sądzie lub spotkaniach biznesowych, których nie można odłożyć i które wymagają osobistej obecności (np. negocjacje i podpisywanie umów, wizyty biznesowe lub inne ważne zadania reprezentacyjne)

 • Opieka lub odbiór/dostarczanie zwierząt, które muszą być wykonywane osobiście, ponieważ w przeciwnym razie zwierzęta zostałyby uszkodzone lub umarłyby;

 • Wjazd specjalistów ds. zdrowia i członków ich rodzin (art. 3 ust. 1 lit. g COVID-19 Rozporządzenia 2);

 • Wjazd osób, które muszą wjechać w celu wykonania pilnych prac serwisowych przy podstawowej infrastrukturze (art. 3 ust. 1 lit. f COVID-19 Rozporządzenia 2); np. specjaliści od konserwacji elektrowni jądrowych;

 • Wjazd osób towarzyszącym wjeżdżającym do Szwajcarii i wyjeżdżającym z niej, których wjazd jest dozwolony na mocy art. 3 COVID-19 Rozporządzenia 2 i które potrzebują specjalnej pomocy, np. dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne, chore;

 • Wjazd pracowników UE/EFTA, którzy posiadają umowę o pracę (zawartą przed 25 marca 2020 r.) oraz podpisaną i ważną umowę najmu (ważną najpóźniej od 1 kwietnia 2020 r.) w Szwajcarii;

 • Wznowienie transgranicznego uczęszczania do wcześniejszej szkoły obowiązkowej lub ośrodka opieki dziennej w Szwajcarii wraz z osobą towarzyszącą w przypadku nieletnich.

Wyjątki są możliwe w szczególności w przypadku, gdy zlecenie świadczenia usług lub umowa o pracę ze szwajcarskim pracodawcą zostały zawarte przed dniem 25 marca 2020 r. To samo dotyczy sytuacji, w której pracownik pracował już co najmniej dwukrotnie u tego samego pracodawcy. Należy to zaznaczyć w polu „uwagi” w zgłoszeniu. Ponadto dokumenty stanowiące dowód, takie jak np. podpisana umowa o pracę muszą zostać przesłane pocztą elektroniczną do właściwego organu kantonalnego. Zgłoszenia, które nie spełniają tych wymogów, nie będą rozpatrywane.

Wjazd na terytorium Szwajcarii dozwolony jest wyłącznie po uzyskaniu potwierdzenia zgłoszenia. Zawieszone powiadomienia są usuwane po upływie siedmiu dni od zakończenia obowiązku rejestracyjnego.

Jedynie organy kantonalne są właściwe do rozpatrywania powiadomień. Szczegółowe pytania dotyczące przetwarzania powiadomień należy kierować do właściwych organów kantonalnych (lista poniżej).

https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/Adressen_Meldeverfahren.html

Od 11 maja Rada Federalna stopniowo łagodzi ograniczenia. Obywatele Szwajcarii oraz osoby posiadające ważne zezwolenie na pobyt lub pracę w Szwajcarii mogą wjeżdżać na jej terytorium
z zagranicy. Od 8 czerwca powinno być możliwe wydawanie zezwoleń na pracę w ramach procedury uproszczonej. Zezwala się również na tranzyt i przepływ towarów przez Szwajcarię z odpowiednimi dokumentami towarzyszącymi.

Rada federalna zamierza znieść wszystkie ograniczenia w podróżowaniu do i z państw strefy Schengen najpóźniej do 6 lipca.

Źródło:

https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html

https://www.sem.admin.ch/sem/en/home.html

Zobacz także
6 września 2021

Jak założyć spółkę w Szwajcarii i rozliczyć ją pod względem podatkowym?

Rodzaje spółek Przepisy szwajcarskiego Prawa Zobowiązań (Obligationenrecht) przewidują dwa rodzaje spółek –  nieposiadające osobowości prawnej, w których co do zasady odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą całym swoim majątkiem wspólnicy, oraz posiadające osobowość prawną spółki kapitałowe, których odpowiedzialność za zobowiązania ograniczona jest, co do zasady, do wysokości majątku spółki. Spółkami osobowymi zgodnie z przepisami szwajcarskiego Prawa Zobowiązań są: prosta spółka (einfache Gesellschaft) – związek prawny dwóch […]

Czytaj więcej
31 sierpnia 2021

Regulacje antyrajowe

od 1 stycznia 2021 r. ustawą z dnia 28.11. 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123) zostały uchwalone zmiany w przepisach dotyczących sporządzania dokumentacji cen transferowych, wprowadzające tzw. regulacje antyrajowe. Dla przypomnienia obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych co do zasady obowiązuje dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość (po dokonaniu stosownych odliczeń), przekracza w roku podatkowym następujące progi dokumentacyjne (art. 11k ust. 2 ustawy […]

Czytaj więcej
9 października 2020

REWOLUCJA W ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH NA POTRZEBY VAT

Od dnia 1 października 2020 r. obowiązują istotne zmiany w zakresie raportowania transakcji w podatku od towarów i usług (wprowadzone ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw, Dz. U. poz. 1520, ze zm.). Na mocy wyżej powołanej ustawy podatnicy VAT mogą zapomnieć o wysyłaniu standardowej deklaracji VAT-7/ VAT-7K. Pozycje z deklaracji zostaną przeniesione do tzw. nowego pliku JPK_VDEK, który w swoim założeniu będzie […]

Czytaj więcej