Obraz z kolekcji TAAC Solutions "Niebieski" Jacek Żwiryn 2011

REWOLUCJA W ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH NA POTRZEBY VAT

Zmiany w zakresie raportowania transakcji w podatku od towarów i usług.
REWOLUCJA W ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH NA POTRZEBY VAT

Od dnia 1 października 2020 r. obowiązują istotne zmiany w zakresie raportowania transakcji w podatku od towarów i usług (wprowadzone ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw, Dz. U. poz. 1520, ze zm.). Na mocy wyżej powołanej ustawy podatnicy VAT mogą zapomnieć o wysyłaniu standardowej deklaracji VAT-7/ VAT-7K. Pozycje z deklaracji zostaną przeniesione do tzw. nowego pliku JPK_VDEK, który w swoim założeniu będzie jednolitym plikiem kontrolnym, zawierającym część deklaracyjną oraz ewidencyjną pliku JPK_VAT.

JEDEN DOKUMENT ELEKTRONICZNY

Nowy plik JPK_VDEK będzie dokumentem elektronicznym obejmującym deklarację VAT (VAT-7 i VAT-7K) i ewidencję VAT (JPK_VAT). Plik ten będzie wysyłany w terminie właściwym dla złożenia deklaracji VAT tj. do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu rozliczeniowym. Upraszczając podatnicy nie będą musieli – tak jak dotychczas – składać dwóch dokumentów: pliku JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K, ale wyślą jeden plik w formie elektronicznej zawierający jednocześnie dane z deklaracji oraz ewidencji VAT.

Dodatkowym ułatwieniem będzie eliminacja załączników wymaganych przy składaniu tradycyjnego rozliczenia podatku VAT tj. VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT, a także dodatkowych wniosków występujących w standardowych deklaracjach. Załączniki te zostaną zastąpione polami wyboru zawartymi w strukturze pliku JPK_VDEK w części deklaracyjnej.

Co istotne dotychczasowa cześć ewidencyjna (JPK_VAT) zostanie rozbudowana o dodatkowe elementy sprawozdawcze takie jak:  oznaczenia grupowań towarów i usług (GTU), rodzajów transakcji oraz dowodów sprzedaży.

DEKLARACJE KWARTALNE W PODATKU VAT

Podatnicy rozliczający się kwartalnie będą mieli obowiązek przekazywać dane z prowadzonej ewidencji VAT w cyklach miesięcznych w nowej formie tzn. w terminie do 25 dnia miesiąca następującego odpowiednio po każdym z tych miesięcy. Nie ulega wątpliwości, że obowiązek wysyłania nowej struktury pliku JPK_VAT, nie nakłada na podatników kwartalnych dodatkowych obowiązków.

Podatnik kwartalny w dalszym ciągu będzie zwolniony z wysłania części deklaracyjnej nowego pliku JPK_VDEK za pierwszy i drugi miesiąc danego kwartału – w praktyce część ta zostanie przez podatnika wysłana bez wypełnionych pól jako tzw. „zerówka”. Dopiero za ostatni miesiąc danego kwartału podatnik rozliczający się kwartalnie, będzie zobowiązany do złożenia deklaracji kwartalnej (wypełnienia części deklaracyjnej nowego pliku JPK_VDEK).

CO NIE ULEGNIE ZMIANIE

Nowe przepisy będą miały zastosowanie tylko do rozliczeń podatku VAT dokonywanych poprzez deklaracje VAT-7 i VAT-7K. Oznacza to, że zmianie nie ulegnie forma składania informacji podsumowywującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowo transakcjach VAT-UE/ VAT UEK, a także pozostałych deklaracji i informacji podatkowych: VAT-8, VAT-12, VAT-9M, VAT-10, VAT-11, VAT-13, VAT-21, VAT-23, VAT-26, VAT-R oraz VAT-Z.

Zatem podatnik wykazujący przykładowo sprzedaż/nabycie wewnątrzwspólnotowe – w rozliczeniu począwszy za październik 2020 roku, będzie zobowiązany do wysłania nowego pliku JPK_VDEK (zawierającego deklaracje VAT-7/VAT-7K oraz strukturę pliku JPK_VAT) oraz do odrębnej wysyłki informacji podsumowywującej VAT-UE/ VAT-UEK.

CZĘŚĆ EWIDENCYJNA (JPK_VAT) PLIKU JPK_VDEK

Bez wątpienia nowe przepisy mają na celu dalsze uszczelnianie systemu VAT, a co za tym idzie dają nowe narzędzie organom podatkowym do sprawowania kontroli nad prawidłowymi i należytym rozliczeniem podatku VAT. Efektem tego jest poszerzenie zakresu raportowanych informacji o danej transakcji zawartych w części ewidencyjnej nowego pliku JPK_VDEK. Zmiany te obejmują obowiązek oznaczenia w JPK_VAT transakcji m.in. objętej mechanizmem podzielonej płatność (MPP), handlu określonymi grupami towarów lub transakcji realizowanej przed podmioty powiązane.

Szczegółowy zakres danych niezbędnych do prawidłowego sporządzenia ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług został zawarty w Rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019 poz. 1988). Na mocy wyżej powołanego rozparzenia w przypadku:

  • Ewidencji sprzedaży towarów i usług (rozliczenie podatku należnego) dane w ewidencji zostały rozszerzone o następujące pola:

  • grupa towarów/usług tzw. GTU 01-13 (np. GTU 01 alkohole, GTU 02 paliwa);

  • rodzaj transakcji (np. SW sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju, TP podmioty powiązane);

  • dowód sprzedaży (np. RO raport okresowy, WEW dokument wewnętrzny,

FP faktura do paragonu).

  • Ewidencji nabycia towarów i usług (rozliczenie podatku naliczonego) dane w ewidencji zostały rozszerzone o następujące pola:

  • rodzaj transakcji (np. IMP – import w procedurze uproszczonej);

  • oznaczenie transakcji jako MPP (dla towarów i usług objętych mechanizmem podzielonej płatności zgodnie z załącznikiem 15 ustawy o VAT);

  • dowód sprzedaży (np. VAT RR – faktura VAT rolnik ryczałtowy, WEW – dokument wewnętrzny, MK – metoda kasowa).

Pełną listę grup towarów i usług, rodzajów transakcji oraz dowodów sprzedaży objętych obowiązkowym oznaczeniem znajdą Państwo w załączniku do niniejszego alertu podatkowego.

SANKCJE

Wprowadzone zmiany mają na zobligować podatników do dołożenia większej staranności przy wypełnianiu pliku JPK_VAT, zwłaszcza w zakresie części ewidencyjnej. Dane te będą podlegały szczegółowej analizie i weryfikacji. Organy podatkowe będą dysponować oprogramowaniem wyposażonym w odpowiednie algorytmy, umożliwiającym wychwytywanie niezgodności w rozliczeniach VAT u podatników, np. tworzących łańcuchy transakcji.

Za złożenie ewidencji zawierającej błędy, które uniemożliwiają przeprowadzenie weryfikacji prawidłowości transakcji, na mocy nowych regulacji przewidziane zostały surowe sankcje.

W wyniku ujawnienia ew. błędów naczelnik właściwego urzędu skarbowego wyśle wezwanie do skorygowania ewidencji przez podatnika (pliku JPK_VAT) w którym wskaże wszystkie zidentyfikowane błędy. Jeżeli podatnik prześle w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego wezwania korektę ewidencji, w której poprawi błędy lub złoży wyjaśnienia wskazujące, że ewidencja została wypełniona prawidłowo, wówczas uniknie sankcji, natomiast brak złożenia korekty i wyjaśnień w wyżej przewidzianym terminie, spowoduje nałożenie kary pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy błąd w przesłanej ewidencji VAT.

PODSUMOWANIE

Powyższe zmiany z założenia mają ułatwić rozliczanie podatku VAT, ponieważ zamiast kliku dokumentów obowiązywał będzie tylko jeden. W praktyce jednak trzeba liczyć się z tym, że nowy JPK_VDEK będzie dużo bardziej rozbudowany, w związku z czym łatwiej będzie w nim popełnić błąd a tym samy narazić się na surowe sankcje. Wypełnienie pliku bez wątpienia będzie też bardziej czasochłonne, wymagające stałej współpracy miedzy kontrahentami, a także klientem a biurem rachunkowym/ kancelarią podatkową.

***

Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie nowego pliku JPK_VDEK, zachęcamy do kontaktu z naszymi specjalistami z TAAC Solutions.

Linki do publikacji:

http://www.taacsolutions.pl/wp-content/uploads/2020/10/Tax_Alert_Rewolucja-w-zakresie-obowiazkow-informacyjnych-na-potrzeby-VAT.pdf

http://www.taacsolutions.pl/wp-content/uploads/2020/10/Zalacznik_Pelna-lista-grup-towarow-i-uslug-rodzajow-transakcji-oraz-dowodow-sprzedazy-objetych-obowiazkowym-oznaczeniem.pdf

Zobacz także
9 lipca 2024

Estoński CIT

Jedną z możliwych form opodatkowania działalności prowadzonej w formie spółki jest opodatkowanie ryczałtem, tzw. estońskim CITem.   Preferencyjna forma opodatkowania skierowana jest do spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych oraz prostych spółek akcyjnych, których wspólnikami, udziałowcami i akcjonariuszami są wyłącznie osoby fizyczne.   Podmioty te muszą spełniać także inne warunki przewidziane ustawą, należy jednak mieć na względzie, że warunki zostały […]

Czytaj więcej
6 września 2021

Jak założyć spółkę w Szwajcarii i rozliczyć ją pod względem podatkowym?

Rodzaje spółek Przepisy szwajcarskiego Prawa Zobowiązań (Obligationenrecht) przewidują dwa rodzaje spółek –  nieposiadające osobowości prawnej, w których co do zasady odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą całym swoim majątkiem wspólnicy, oraz posiadające osobowość prawną spółki kapitałowe, których odpowiedzialność za zobowiązania ograniczona jest, co do zasady, do wysokości majątku spółki. Spółkami osobowymi zgodnie z przepisami szwajcarskiego Prawa Zobowiązań są: prosta spółka (einfache Gesellschaft) – związek prawny dwóch […]

Czytaj więcej
31 sierpnia 2021

Regulacje antyrajowe

od 1 stycznia 2021 r. ustawą z dnia 28.11. 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123) zostały uchwalone zmiany w przepisach dotyczących sporządzania dokumentacji cen transferowych, wprowadzające tzw. regulacje antyrajowe. Dla przypomnienia obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych co do zasady obowiązuje dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość (po dokonaniu stosownych odliczeń), przekracza w roku podatkowym następujące progi dokumentacyjne (art. 11k ust. 2 ustawy […]

Czytaj więcej