Obraz z kolekcji TAAC Solutions "Niebieski" Jacek Żwiryn 2011

Zmiany w PIT od 1 stycznia 2019 r.

Zmiany w PIT od 1 stycznia 2019 r.

Od 1 stycznia 2019 r. zmiany w PIT

Praca członków rodziny – kosztem podatkowym

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych (dotychczas wyłączone) wynagrodzenie małżonka lub dziecka. W przypadku spółek jawnych, komandytowych w koszty uzyskania przychodów zalicza się także ww. wydatki dotyczące członków rodziny wspólnika.

Ulga termomodernizacyjna – nawet do 53 tys. zł

Właściciel domu ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania, wydatki na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z termomodernizacją budynku w okresie 3 lat, od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł. Wysokość wydatków ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika VAT niekorzystającego ze zwolnienia.

Nowa ulga mieszkaniowa

Od 1 stycznia dotychczasowy termin 2 lat zostaje wydłużony do 3 lat. Podatnik będzie miał więcej czasu aby przeznaczyć dochód ze zbycia nieruchomości, na cele mieszkaniowe.

Podatnik szybciej rozliczy stratę

Od 1 stycznia 2019, podatnik będzie miał możliwość rozliczenia jednorazowej straty do maksymalnej wysokości 5 mln zł. Nieodliczona kwota podlega rozliczenia w pozostałych latach (5 lat) – w każdym z lat nie może przekroczyć 50 % wysokości straty.

Mały podatnik – podwyższony limit

Od nowego roku, podwyższony zostaje limit uprawniający do uzyskania statusu małego podatnika. Status ten mogą uzyskać podatnicy, których wartość przychodu ze sprzedaży nie przekroczyła w roku poprzednim równowartości 2 mln Euro.

Exit Tax – nie tylko przy wyprowadzce z Polski

Od 1 stycznia 2019 wprowadzony zostaje podatek od niezrealizowanych zysków w przypadku alokacji majątku zagranicę i zmianie rezydencji podatkowej. Podatek w wysokości 19 % dotyczyć może także polskich obywateli, których centrum interesów gospodarczych jest w Polsce (opodatkowanie od całości dochodów). Opodatkowanie dotyczy zarówno udziałów w osobowych spółkach handlowych jak i papiery wartościowe czy instrumenty finansowe. Dochód z niezrealizowanych zysków stanowi nadwyżka wartości rynkowej składnika majątku (ustalana na dzień jego przeniesienia) ponad  jego wartość podatkową.

Danina solidarnościowa

Wprowadzana danina w wysokości 4 % obejmie wszystkie osoby fizyczne, osiągające ponad 1 mln zł dochodu podatkowego. Pierwszy raz, deklarację podatnicy złożą za 2019, w terminie do 30 kwietnia 2020r.

Zmiany w leasingu, najmie samochodów

Zostaje wprowadzony limit kosztów (75 %) jakie można rozliczyć z tytułu wydatków eksploatacyjnych przy samochodzie używanym dla celów prywatno-służbowych. Niektóre formy leasingu aut nie będą korzystać z tego limitu.

Podwyższony zostaje limit amortyzacji, dla samochodów spalinowych do kwoty 150 000 zł. Umowy leasingu zawarte przed 2019 uprawniają do rozliczania na zasadach z roku 2018.

Dokumentacja cen transferowych

Od kilku lat zakres, limity oraz treść dokumentacji podatkowe ulega zmianom. Od nowego roku, podatnicy powinni zwracać uwagę na nowe limity wartości transakcji (najniższy – 2 000 000 zł) jak i wymogi dotyczące analizy porównawczej i zgodności.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji może wystąpić w przypadku pożyczki, aportu, refaktury a także innej transakcji pomiędzy osobą fizyczną a spółką, w której osoba ta pełni jakąkolwiek funkcje.

Do 30 września 2019 r. należy przedłożyć oświadczenie do organu podatkowego o istnieniu bądź braku obowiązku sporządzenia dokumentacji do cen transferowych.

W czym TAAC Solutions może Państwa wesprzeć?

Jeżeli Państwa usługi związane są z powstaniem potencjalnego obowiązku ewidencyjnego lub podatkowego w PIT, jesteśmy do Państwa dyspozycji – wyjaśnimy wprowadzane zmiany oraz możliwy skutek nowych przepisów dla osób fizycznych (zarówno obywateli jak i cudzoziemców).

TAAC Solutions informuje także klientów, jakie czynności i transakcje dokonywane przez klienta wymagają zapłaty podatku a kiedy istnieje możliwość zastosowania ulgi czy zwolnienia podatkowego.

Od wielu lat, doradzamy podatnikom i prowadzimy ich interesy w Polsce i zagranicą. Zachęcamy do skorzystania z usług naszych doradców podatkowych, specjalistów w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jeżeli będą Państwo zainteresowani współpracą zapraszamy Państwa do kontaktu:

aleksandra.serafin@taacsolutions.pl

rafal.bernat@taacsolutions.pl

Pobierz Newsletter w pdf: TAAC Solutions Alert_zmiany w PIT od stycznia 2019

Zobacz także
6 września 2021

Jak założyć spółkę w Szwajcarii i rozliczyć ją pod względem podatkowym?

Rodzaje spółek Przepisy szwajcarskiego Prawa Zobowiązań (Obligationenrecht) przewidują dwa rodzaje spółek –  nieposiadające osobowości prawnej, w których co do zasady odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą całym swoim majątkiem wspólnicy, oraz posiadające osobowość prawną spółki kapitałowe, których odpowiedzialność za zobowiązania ograniczona jest, co do zasady, do wysokości majątku spółki. Spółkami osobowymi zgodnie z przepisami szwajcarskiego Prawa Zobowiązań są: prosta spółka (einfache Gesellschaft) – związek prawny dwóch […]

Czytaj więcej
31 sierpnia 2021

Regulacje antyrajowe

od 1 stycznia 2021 r. ustawą z dnia 28.11. 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123) zostały uchwalone zmiany w przepisach dotyczących sporządzania dokumentacji cen transferowych, wprowadzające tzw. regulacje antyrajowe. Dla przypomnienia obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych co do zasady obowiązuje dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość (po dokonaniu stosownych odliczeń), przekracza w roku podatkowym następujące progi dokumentacyjne (art. 11k ust. 2 ustawy […]

Czytaj więcej
9 października 2020

REWOLUCJA W ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH NA POTRZEBY VAT

Od dnia 1 października 2020 r. obowiązują istotne zmiany w zakresie raportowania transakcji w podatku od towarów i usług (wprowadzone ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw, Dz. U. poz. 1520, ze zm.). Na mocy wyżej powołanej ustawy podatnicy VAT mogą zapomnieć o wysyłaniu standardowej deklaracji VAT-7/ VAT-7K. Pozycje z deklaracji zostaną przeniesione do tzw. nowego pliku JPK_VDEK, który w swoim założeniu będzie […]

Czytaj więcej