Obraz z kolekcji TAAC Solutions "Niebieski" Jacek Żwiryn 2011

Zmiany w VAT – zmiany w split payment od 1 listopada 2019 r.

Zmiany w VAT – zmiany w split payment od 1 listopada 2019 r.

Split payment – nowelizacja

Od 1 listopada 2019 r. mechanizm podzielonej płatności obowiązywać będzie w obrocie towarami i usługami wrażliwymi. W przypadku kiedy kwota na fakturze będzie równa lub przekroczy wartość 15 000 zł brutto, a przedmiotem sprzedaży będzie jedna z pozycji wymienionych w Załączniku nr 15 do ustawy o VAT, wtedy konieczne będzie rozliczenie w ramach split payment.

Wykaz usług i towarów, dla których split payment będzie miał zastosowanie dotyczy głównie towarów wrażliwych, części samochodowych, różnego rodzaju robót budowlanych, węgla, maszyn i urządzeń elektrycznych. Na fakturach dokumentujących transakcje, w których split payment będzie obowiązkowy, należy umieścić adnotację – ‘’mechanizm podzielonej płatności’’.

Mechanizm podzielonej płatności (split payment) polega na tym, że płatność za fakturę dokonywana jest na dwa odrębne rachunki bankowe. Kwota VAT dokonywana jest na rachunek VAT, natomiast wartość sprzedaży netto na zasadniczy rachunek bankowy sprzedającego.

Split payment został wprowadzony 1 lipca 2018 roku. Wtedy podatnicy przy nabyciu towaru lub usługi mogli korzystać z mechanizmu podzielonej płatności na zasadach dobrowolności. Ministerstwo Finansów potwierdziło, iż limit 15 000 zł brutto dotyczy kwoty na jednej fakturze, a nie sumy np. z kilku faktur dotyczących podobnych transakcji pomiędzy stronami.

Split payment – nowelizacja

W przypadku niespełnienia jednej z przesłanek split payment (kwota, towar lub usługa z Załącznika nr 15) podatnik może zdecydować, czy skorzysta z mechanizmu podzielonej płatności.

W sytuacji, gdy jedna faktura dokumentuje zarówno towar lub usługę z Załącznika nr 15,  jak i inne towary lub usługi, to dla celów mechanizmu podzielonej płatności wskazane towary i usługi rozpatruje się oddzielnie, jednak możliwe jest zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności do całej faktury.

Zgodnie z przepisami przejściowymi do nowelizacji, dostawa towarów lub świadczenie usług dokonanych przed 1 listopada 2019 r., dla których obowiązek podatkowy powstaje (lub faktura została wystawiona) po dniu 31 października 2019 r., rozliczane będą na dotychczasowych warunkach.

Split payment – nowe rozwiązania

Nowelizacja umożliwi dokonywanie jednym komunikatem przelewu płatności za kilka faktur (zbiorcza faktura). Mechanizm podzielonej płatności rozszerzono o zaliczki płacone przed dniem wystawienia faktury. Stosując mechanizm podzielonej płatności przy fakturze zbiorczej podatnik wpisywać będzie w tytule przelewu okres, za który reguluje należności, nie poszczególne numery faktur. Zapłata zbiorczej faktury wiązać się będzie koniecznością uregulowania także pozostałych faktur kontrahenta (z tego okresu), stosunku do których split payment nie jest obligatoryjny.

Środki zgromadzone na rachunku VAT podatnik może przeznaczyć na zapłatę podatku VAT, podatków dochodowych, podatku akcyzowego, należności celnych, składek ZUS, odsetek za zwłokę czy też inne zobowiązania w podatku od towarów i usług.

Split payment – sankcje

Wystawienie faktury bez adnotacji ‘’mechanizm podzielonej płatności’’ w sytuacji, gdy będzie to wymagane, wiąże się z odpowiedzialnością podatkową w wysokości 30 % kwoty podatku dotyczącego dostawy towarów lub świadczenia usług wymienionych w Załączniku nr 15 do ustawy o VAT. W takim przypadku nabywca może dobrowolnie uregulować kwotę odpowiadającą kwocie VAT w ramach split payment zaś sprzedawca dzięki temu może uniknąć sankcji. Istotna jest zatem świadomość nabywcy, że w razie wątpliwości rozsądnym rozwiązaniem będzie zapłata z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. Podkreślić należy, że także nabywca może być pociągnięty do odpowiedzialności podatkowej i nie wykluczy tego tylko dlatego, że to sprzedawca nie wystawił faktury z adnotacją ‘’mechanizm podzielonej płatności’’.

Podatnik dokonujący płatności za fakturę z pominięciem split payment może zostać ukarany grzywną karno-skarbową do 720 stawek dziennych (stawka jest liczona indywidualnie i jej wielkość zależy od wagi danego czynu – wykroczenia lub przestępstwa).

Pobierz Newsletter w pdf: TAAC Solutions Alert_zmiany w VAT od listopada 2019

Zobacz także
6 września 2021

Jak założyć spółkę w Szwajcarii i rozliczyć ją pod względem podatkowym?

Rodzaje spółek Przepisy szwajcarskiego Prawa Zobowiązań (Obligationenrecht) przewidują dwa rodzaje spółek –  nieposiadające osobowości prawnej, w których co do zasady odpowiedzialność za zobowiązania spółki ponoszą całym swoim majątkiem wspólnicy, oraz posiadające osobowość prawną spółki kapitałowe, których odpowiedzialność za zobowiązania ograniczona jest, co do zasady, do wysokości majątku spółki. Spółkami osobowymi zgodnie z przepisami szwajcarskiego Prawa Zobowiązań są: prosta spółka (einfache Gesellschaft) – związek prawny dwóch […]

Czytaj więcej
31 sierpnia 2021

Regulacje antyrajowe

od 1 stycznia 2021 r. ustawą z dnia 28.11. 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2123) zostały uchwalone zmiany w przepisach dotyczących sporządzania dokumentacji cen transferowych, wprowadzające tzw. regulacje antyrajowe. Dla przypomnienia obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych co do zasady obowiązuje dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość (po dokonaniu stosownych odliczeń), przekracza w roku podatkowym następujące progi dokumentacyjne (art. 11k ust. 2 ustawy […]

Czytaj więcej
9 października 2020

REWOLUCJA W ZAKRESIE OBOWIĄZKÓW INFORMACYJNYCH NA POTRZEBY VAT

Od dnia 1 października 2020 r. obowiązują istotne zmiany w zakresie raportowania transakcji w podatku od towarów i usług (wprowadzone ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz innych ustaw, Dz. U. poz. 1520, ze zm.). Na mocy wyżej powołanej ustawy podatnicy VAT mogą zapomnieć o wysyłaniu standardowej deklaracji VAT-7/ VAT-7K. Pozycje z deklaracji zostaną przeniesione do tzw. nowego pliku JPK_VDEK, który w swoim założeniu będzie […]

Czytaj więcej