Obraz z kolekcji TAAC Solutions "Niebieski" Jacek Żwiryn 2011

Obecne ograniczenia wjazdowe w Szwajcarii

Obecne ograniczenia wjazdowe w Szwajcarii mające na celu zwalczanie rozprzestrzeniania się COVID -19
Obecne ograniczenia wjazdowe w Szwajcarii

W związku z przyjęciem przez Szwajcarską Radę Federalną środków mających na celu zwalczanie rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (koronaawirusa) oraz ochronę ludności w Szwajcarii, obecnie obowiązują następujące zasady:

Wszystkie powiadomienia muszą być dokonywane od pierwszego dnia działalności, niezależnie od sektora lub branży, której dotyczą.

Zasadniczo dopuszczalne są jedynie działania, które odpowiadają dominującemu interesowi publicznemu w rozumieniu COVID-19 Rozporządzenia 2, takie jak:

 • Wizyta w przypadku śmierci członka bliskiej rodziny mieszkającego w Szwajcarii;

 • Kontynuacja koniecznej opieki medycznej rozpoczętej w Szwajcarii lub za granicą;

 • Powrót do Szwajcarii z poprzedniego miejsca zamieszkania za granicą obywatela szwajcarskiego wraz z obcego pochodzenia małżonkiem i małoletnim dzieckiem (dziećmi);

 • Pilne oficjalne wizyty w ramach wypełniania międzynarodowych zobowiązań;

 • Wjazd członków załogi publicznych środków transportu (koleje, autobusy, tramwaje, loty regularne i czarterowe) oraz członków załogi lotów towarowych, roboczych i pogotowia ratunkowego, lotów w celach konserwacyjnych i prywatnych (loty służbowe i ogólne) w celu przewozu osób uprawnionych do wjazdu; kierowców prywatnych szkół;

 • Opieka nad chorymi, starszymi lub niepełnoletnimi członkami rodziny, niezależnie od stopnia pokrewieństwa;

 • Korzystanie z prawa do odwiedzin dzieci i osoby im towarzyszącej, regulowanego przez prawo cywilne, obejmuje również wjazd dziecka do Szwajcarii;

 • Odwiedzanie rodziny nuklearnej (małżonków, zarejestrowanych partnerów i nieletnich dzieci). Jest to również możliwe w przypadku członków rodzin nuklearnych z państw UE/EFTA, którzy przebywają w Szwajcarii w celu podjęcia pracy tymczasowej (mianowicie pracowników sezonowych, asystentów rolniczych).

 • Uczestnictwo w spotkaniach biznesowych w sądzie lub spotkaniach biznesowych, których nie można odłożyć i które wymagają osobistej obecności (np. negocjacje i podpisywanie umów, wizyty biznesowe lub inne ważne zadania reprezentacyjne)

 • Opieka lub odbiór/dostarczanie zwierząt, które muszą być wykonywane osobiście, ponieważ w przeciwnym razie zwierzęta zostałyby uszkodzone lub umarłyby;

 • Wjazd specjalistów ds. zdrowia i członków ich rodzin (art. 3 ust. 1 lit. g COVID-19 Rozporządzenia 2);

 • Wjazd osób, które muszą wjechać w celu wykonania pilnych prac serwisowych przy podstawowej infrastrukturze (art. 3 ust. 1 lit. f COVID-19 Rozporządzenia 2); np. specjaliści od konserwacji elektrowni jądrowych;

 • Wjazd osób towarzyszącym wjeżdżającym do Szwajcarii i wyjeżdżającym z niej, których wjazd jest dozwolony na mocy art. 3 COVID-19 Rozporządzenia 2 i które potrzebują specjalnej pomocy, np. dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne, chore;

 • Wjazd pracowników UE/EFTA, którzy posiadają umowę o pracę (zawartą przed 25 marca 2020 r.) oraz podpisaną i ważną umowę najmu (ważną najpóźniej od 1 kwietnia 2020 r.) w Szwajcarii;

 • Wznowienie transgranicznego uczęszczania do wcześniejszej szkoły obowiązkowej lub ośrodka opieki dziennej w Szwajcarii wraz z osobą towarzyszącą w przypadku nieletnich.

Wyjątki są możliwe w szczególności w przypadku, gdy zlecenie świadczenia usług lub umowa o pracę ze szwajcarskim pracodawcą zostały zawarte przed dniem 25 marca 2020 r. To samo dotyczy sytuacji, w której pracownik pracował już co najmniej dwukrotnie u tego samego pracodawcy. Należy to zaznaczyć w polu „uwagi” w zgłoszeniu. Ponadto dokumenty stanowiące dowód, takie jak np. podpisana umowa o pracę muszą zostać przesłane pocztą elektroniczną do właściwego organu kantonalnego. Zgłoszenia, które nie spełniają tych wymogów, nie będą rozpatrywane.

Wjazd na terytorium Szwajcarii dozwolony jest wyłącznie po uzyskaniu potwierdzenia zgłoszenia. Zawieszone powiadomienia są usuwane po upływie siedmiu dni od zakończenia obowiązku rejestracyjnego.

Jedynie organy kantonalne są właściwe do rozpatrywania powiadomień. Szczegółowe pytania dotyczące przetwarzania powiadomień należy kierować do właściwych organów kantonalnych (lista poniżej).

https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/Adressen_Meldeverfahren.html

Od 11 maja Rada Federalna stopniowo łagodzi ograniczenia. Obywatele Szwajcarii oraz osoby posiadające ważne zezwolenie na pobyt lub pracę w Szwajcarii mogą wjeżdżać na jej terytorium
z zagranicy. Od 8 czerwca powinno być możliwe wydawanie zezwoleń na pracę w ramach procedury uproszczonej. Zezwala się również na tranzyt i przepływ towarów przez Szwajcarię z odpowiednimi dokumentami towarzyszącymi.

Rada federalna zamierza znieść wszystkie ograniczenia w podróżowaniu do i z państw strefy Schengen najpóźniej do 6 lipca.

Źródło:

https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html

https://www.sem.admin.ch/sem/en/home.html

Zobacz także
4 sierpnia 2020

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i transakcje łańcuchowe

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – jakie dokumenty należy pozyskać aby uniknąć zakwestionowania stawki 0% przez organ podatkowy? Mocą Rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 (dalej: Rozporządzenie) z 4 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 282/2011 w odniesieniu do niektórych zwolnień związanych z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi (Dz.U. UE. L. z 2018 r. Nr 311), począwszy od 1 stycznia 2020 r. ujednolicono zasady dokumentowania WDT na terenie […]

Czytaj więcej
15 czerwca 2020

Otwarcie granic w większości krajów UE

Od soboty 15 czerwca można swobodnie podróżować i przekraczać granice wewnętrzne Unii Europejskiej. Podróżni mają na powrót prawo do swobodnego wjazdu, wyjazdu oraz tranzytu przez terytorium RP. Nie muszą odbywać kwarantanny. https://www.gov.pl/web/koronawirus/13-czerwca-otwieramy-granice–kontrole-tylko-wyrywkowo Od 15 czerwca pełny swobodny przepływ osób będzie obowiązywał ponownie we wszystkich krajach UE / EFTA i Wielkiej Brytanii.’ https://www.sem.admin.ch/sem/en/home/themen/fza_schweiz-eu-efta/meldeverfahren.html

Czytaj więcej
12 maja 2020

Szczególne rozwiązania dla cudzoziemców przebywających w Polsce w trakcie epidemii COVID-19.

Na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) (zmienionej ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) […]

Czytaj więcej